naše práce

a mnoho dalších níže…

Kaple pro Nepomuceno (2023)

Pro sestry boromejky jsme zpracovali návrh liturgického prostoru jejich kaple a také se postarali o koordinaci jednotlivých řemesel. Mozaiky a vitráž na vstupních dveřích nám přímo prošly pod rukama.

Děkujeme vedení koleje, otci Romanovi a Vojtěchovi, a celé komunitě sester za krásnou spolupráci na díle.

mozaika v římské papežské koleji Nepomuceno, mozaika Krista Nejvyššího Velekněze
Nepomuceno
Vitráž Zvěstování Panny Marie
Vitráž Zvěstování Panny Marie

Kaple v psychiatrické nemocnici (2022)

Ve spolupráci se sestrou Mladou, nemocniční kaplankou, byla dokončena stavební úprava kaple v Psychiatrické nemocnici v Brně Černovicích. K modlitbě, liturgii a také společnému zpěvu se zde pravidelně schází pacienti i lidé z farnosti. Nové osvětlení, nový oltářní schod i změna uspořádání liturgického vybavení zohledňující pravidelnou adoraci v kapli.

Velké díky sestře Mladě za její službu v nemocnici.

Zpovědnice Křižanov (2022)

mozaiky, zpovědnice, ikonografie

Z popudu otce Václava jsme realizovali zpovědnici pod kůrem farního kostela v Křižanově. Na vstupních dveřích jsou kombinovaný obrazy připomínající pád člověka do hříchu a dílo vykoupení. Místo klasické mřížky najdete anděla, který střeží bránu do ráje – svátostí smíření totiž obnovujeme Boží ráj v srdci.

Zvony pro Znojmo (2022)

Pro Znojemský kostel Povýšení sv. Kříže jsme připravili výzdobu tří zvonů. Zvony jsou již odlité a čekají na podzimní montáž.

Díky za spolupráci s výběrem ikonografie otci Lukáši Jamborovi, který do zvonů vložil příběh dějin spásy a jednotný motiv andělského poselství. Anděl u prázdného hrobu, anděl oznamující zvěstování Panně Marii i sen sv. Josefa s našeptávajícím andělským poslem.

Realizace zpovědnice, Újezd u Brna (2022)

Připravili jsme architektonický návrh, pomohli s realizací zakázky, navrhli vitráže a zbylé detaily. Výsledkem jsou dvě zpovědnice pod kůrem kostela v Újezdě u Brna. A když se zpovídáte, můžete se přitom těšit uměním…

Truhlářství Mirek Sýkora, Křižanov
Vitráže Studio Atyp, Aleš Hlávka, Brno

Obnovená studánka a kaple na Lutrštéku, Němčany (2021)

mozaika

Poutní místo na Lutrštéku má od tohoto podzimu obnovenou také studniční kapli. Po 40 letech tu byl obnoven také přirozený pramen. Nad pramenem je osazena mozaika Matky Boží se Synem v náručí.

Křížová cesta v Považské Bystrici (2021)

mozaika

K interiéru kostela, který jsme provedli před dvěma lety (liturgický prostor, lavice, kropenky, truhlářské prvky), přibyla konečně také křížová cesta. Je koncipována jako jeden dlouhý pás, na němž je v řadě za sebou osazeno 14 zastavení.

Fara v Považskej patří k jedněm z těch, kde jsou dveře pro příchozí vždy otevřené – krásné místo a svědectví živé farní komunity.

Kaple Panny Marie Bolestné, Lutršték (2021)

mozaika, architektonická studie

Realizovali jsme návrh úpravy liturgického prostoru poutní kaple na Lutrštéku u Němčan (okres Slavkov u B.). Součástí naší práce byl návrh mobiliáře, truhlářských a kamenických prvků a spolupráce na barevném řešení původního oltáře.

Reportáž o realizaci kaple si můžete prohlédnout v archivu ČT níže.

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/221411000120819/obsah/858513-oprava-lutrsteku

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210813sveceni-kostela-a-oltare-na-lutrsteku

https://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/po-rekonstrukci-zdobi-kostel-na-lutrsteku-i-pestre-mozaiky-podivejte-se-20210820.html

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/biskup-cikrle-posvetil-opraveny-kostel-na-poutnim-miste-lutrstek-u-nemcan-172906

Svatostánek kostel sv. Martina, Velké Túrovce (2021)

mozaika, architektonická studie

Ve spolupráci s Centrem Aletti v Římě byl dokončen svatostánek ve filiálním kostele sv. Martina de Tours ve Velkých Túrovcích (SK). Návrh vybavení liturgického prostoru pochází z naší dílny. Na dvířkách svatostánku jsme osadili dvě malované destičky s motivem Zvěstování Panně Marii, které připravilo římské Centro Aletti.

Kaple sv. Jana Nepomuckého, Popůvky u Brna (2021)

mozaika, architektonická studie

Ve spolupráci s farností Troubsko jsme se podíleli na opravě kaple sv. Jana Nepomuckého v Troubsku. Součástí architektonického návrhu byla úprava vnějšího vzhledu, říms, zvoničky, výměna oken a kompletní návrh a realizace vybavení interiéru.

Na dveřích svatostánku jsme realizovali bronzový odlitek Beránka s 12 kameny, připomínající dvanáct izraelských kmenů, dvanáct bran, jak je to popsáno v Knize Zjevení.

Nad vstupem do kaple je mozaika Matky Boží, něžně milující.

Boží poklona Matky Božího Milosrdenství, Trpín (2021)

mozaika, architektonická studie

Pro farnost Olešnici jsme zpracovali návrh drobné sakrální stavby uprostřed polí. Osazení Matky Boží, Matky Božího Milosrdenství, proběhlo i přes silný studený vítr za vydatné pomoci a přátelské atmosféry zdejších farníků a kněží.

Kostel v Tupé (SK) (2019)

mozaika, architektonická studie

Studie pro kostel v Tupé vznikla z podnětu místní samosprávy. Prostor byl navržen tak, aby přes sloupořadí se vstoupilo do vstupního prostoru, ze kterého byla přístupná sákristie, chór a zázemí kostela. Hlavní loď byla zakončena obloukovým presbytářem.

Úprava hrobového místa, Třebíč (2020)

mozaika, architektonická studie
Mozaika na hřbitově v třebíči
Na Novém hřbitově v Třebíči na rodinném hrobě jsme osadili mozaiku Panny Marie.

Svatý Martin, Znojmo (2020)

mozaika

Ve Znojmě na hradbách jsme osadili v původní suterénní kapli sv. Martina jeho ikonu na původním gotickém oltáři. Dodatečně zde byly v horní části oltáře osazeny také ostatky svatých.

Matka Boží na Orlí v Brně (2020)

mozaika

Ve spolupráci s bratry Minority v Brně jsme realizovali výzdobu niky na ul. Orlí s motivem Matky Boží. Odpolední slunce se zde krásně odráží ze zlaceného pozadí.

mozaika, architektonická studie

Kaple sester Těšitelek v Brně (2020)

Na svátek Narození Panny Marie byla v Brně na ul. Heinrichově požehnána kaple Panny Marie Bolestné ve správě sester Těšitelek brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem.

Pro sestry jsme zpracovali projekt liturgického prostoru, výzdobu a realizaci jednotlivých řemesel také koordinovali.

Putovní mozaiková ikona svaté Rodiny (2020)

Miniatura na dřevěné desce s rámem, celková velikost 45 / 65 cm

Expozice o osudu kongregace sester Těšitelek a biskupu Huynovi v rajhradském klášteře (2020)

architektonická studie

V rámci nové expozice byl Dílnou proveden výtvarně architektonický návrh expozice a část grafických prací.

O biskupu Huynovi a jeho úctě k Nejsvětějšímu Srdci Páně v článku zde.

Interiér kaple sv. Ducha BiGy, Ždár nad Sázavou (2020)

architektonická studie, oltář, ambon, svatostánek jako holubice

Kapli požehnal apoštolský nuncius Mons. Balvo
foto: Člověk a víra

Na první pohled nezvyklé je umístění oltáře a ambonu na jedné středové ose. Obvyklé to však bylo v ranně křesťanských tradicích rodící se Církve na východě, v oblasti dnešní Syrie.

Nejdříve se Boží lid shromáždil kolem katedry Mojžíšovi, aby vyslechl čtení ze Svatých Písem, a posléze se společně přesunul k oltáři ke slavení Eucharistie. I my dnes liturgii rozdělujeme na dvě hlavní části – bohoslužbu Slova a bohoslužbu Oběti. Při bohoslužbě Slova nasloucháme, jak k nám Bůh promlouvá skrze svaté Písmo. Při bohoslužbě oběti pak zažíváme, jak se Slovo stává Tělem.

Eucharistická holubice nad oltářem, bronz
foto: Člověk a víra

Tato kaple bude za chvíli zasvěcena svatému Duchu. Zvláště z tohoto důvodu se nám zdálo vhodné navázat na tradici Církve, kdy jako svatostánek pro uchování Eucharistie sloužila kovová holubice zavěšená řetězy nad oltářem. Zmínky o první takovéto holubici pocházejí již ze 4. století a běžně se v kostelích užívali v různém materiálovém provedení až do Tridentského koncilu v 16. století.

Ve Starém Zákoně Noe vyčkává holubici s ratolestí, znamení nového počátku života na zemi. V Novém zákoně je obraz holubice již těsně spjat s působením Ducha svatého, v aramejštině původně ženského rodu. Všichni evangelisté se shodují, že při ponoření Páně v Jordánu, sestoupil na Pána Jěžíše, Božího Syna, Duch svatý v podobě holubice. I zde se tak holubice stala znamením nového počátku.

Eucharisticka holubice, ukázka odemykání a ukládání Eucharistie
zdroj Tv Noe

My dnes při liturgii také budeme prosit o Ducha svatého, při tzv. epiklesi, aby Duch svatý sestoupil na dary, které přinášíme na oltář, a posvětil je, aby se staly Tělem a Krví našeho Pána.

Tím se dostávám k poslední části výkladu, k samotnému oltáři. Oltář je zde čtvercového půdorysu, a poměrně masivní. Je totiž obrazem Krista, základního kamene každého chrámu i života každého pokřtěného. Zároveň čtvercový půdorys oltáře odkazuje na to, že spása Ježíše Krista se rozlévá do všech čtyřech světových stran. „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.“

Po stranách se nacházejí čtyři reliéfní obrazy. Na boční straně jsou znázorněny dvě ryby a na protilehlé boční straně koš s pěti chleby. V čele se nachází oslavený obětovaný Beránek, na straně u apsidy obraz prázdného trůnu, připraveného pro Spasitelův druhý příchod.

foto: Člověk a víra

Boční strany oltáře s chleby a rybami odkazují na zázračné nasycení tisíců z evangelia sv. Jana. „Je tu jeden chlapec, který má pět ječných chlebů a dvě rybky. Ale co je to pro tolik lidí?“ ptá se apoštol Ondřej. K oltáři přistupujeme s našim málem a nouzí, ale Kristus, podobně jako tehdy hladovějícím u Tiberiadského jezera, nám dává míru plnou. Proto denně při slavení Eucharistie můžeme znovu zažívat toto tajemství zázračného nasycení.

Přední a zadní strana oltáře, obětovaný Beránek a prázdný trůn, odkazují na neustále napětí, očekávání, ve kterém žijeme. Slavením eucharistie se totiž již dostáváme na nádvoří nebeského Jeruzaléma, kde můžeme patřit na trůn oslaveného Beránka, jak to popisuje sv. Jan Teolog v knize Zjevení. Ale na druhou stranu očekáváme druhý příchod Páně, aby již konečně v plnosti zasedl na svůj trůn tak, „že se sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.“

Chtěl bych závěrem poděkovat za celou Dílnu všech svatých v Rajhradě za důvěru nám vloženou při hledání řešení návrhu této kaple, třeba se jednou podaří mozaikou dokončit také oltářní stěna.

Reliéfy určené pro oltář, hetimasis, dvě ryby a pět chlebů ze zázračného nasycení, obětovaný Beránek z knihy Zjevení

Matka Boží „něžně milující“ (2019)

mozaika, ikony

Pro sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie jsme realizovali soubor mozaiek v jejich domě na ul. Hrnčířské. Dům je otevřen také celoročně pro hosty a sestry zde nabízí ubytování.

Obraz Matky Boží se Synem na přenosné desce

Výstava o kardinálu Špidlíkovi v Římě (2019)

Zaplněný hlavní sál Papežského východního institutu při otevření výstavy

V den 100 let výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka byla zahájena v římském Papežském orientálním institutu za hojné účasti široké i odborné veřejnosti výstava o boskovickém rodákovi, která vznikala v naší dílně. Součástí byla také konference za účasti P. Richarda Čemuse SJ, Micheliny Tenace, P. Marko I. Rupnika SJ a předního pravoslavného teologa Ch. Yannarase. Výstava byla realizována pod záštitou velvyslance V. Kolaji z Českého velvyslanectví při Svatém stolci.

Představení výstavy autorem

Výstava o kardinálu Špidlíkovi SJ v Senátu a Boskovicích (2019)

tomáš špidlík, výstava v boskovicích

V rámci oslav 100. výročí narození jsme připavili ve spolupráci s Muzeem regionu Boskovicka za vydatné spolupráce s P. Richardem Čemusem SJ a Petronillou Čemus výstavu přibližující život a dílo P. Špidlíka.

Stránky Muzea regionu Boskovicka
Špidlík v Senátu
Video ze zahájení výstavy v Boskovicích
Události v regionech

O možnosti zapůjčit výstavu více na www.spidlik.cz

Kostel Panny Marie Lasalettské, Považská Bystrica

mozaiky, oltář, ambon, svatostánek, lavice, liturgická úprava

Když se zjevila Matka Boží v roce 1846 dvěma prostým dětem, byla oblečená jako „krásná paní“ s křížem na prsou. Zvláštností tohoto kříže bylo to, že z něj zářilo silné světlo a že na koncích ramene kříže se nacházely kleště a kladivo, nástroje umučení. I zde je proto ústředním motivem mozaiky kříž. U paty kříže stojí z Vašeho pohledu po levé straně Matka Boží a na druhé straně apoštol Jan. Po bocích se nacházejí dva andělé nesoucí nástroje umučení. V horní části mozaiky je obraz Nebeského Jeruzaléma, v jehož středu sedí Beránek na trůnu.

Proč kombinace těchto obrazů?

[read more]

Kristus na kříži je zde znázorněn s otevřenýma očima a pohledem upřeným na Vás. Zvláště v ranně křesťanské ikonografii se autoři vyhýbali zobrazení Krista mrtvého a bez života. Býval zpodobněn vždy jako vítěz nad smrtí, jako Velekněz přinášející sebe v oběť, jak je tomu např. v Rabulově kodexu. Kříž má podobu stromu. Takovýto kříž se znázorňoval zvláště v době středověku na připomínku události, kterou nalezneme na prvních stranách Starého zákona. Když Adam pojedl ze stromu poznání, chtíc rozpoznat dobré od zlého, upadl do hříchu a následkem toho také přišel o přítomnost v ráji. Nový Adam, Pán Ježíš Kristus, proměňuje kříž, místo nejpotupnější smrti, v nový strom Života a poznání.

„Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.“ (Jan6, 53-54)

Lidská touha rozpoznávat dobré od zlého je důsledkem dědičného hříchu a v tomto světě nedojde svého naplnění. Jedinou cestou do ztraceného ráje je Kristus: „Já jsem ta cesta, pravda i život.“ (Jan 14,6)

Matka Boží ukazuje svými dlaněmi na Krista, k jeho probodenému boku, ze kterého se neustále skrze Eucharistii rodí Církev. Podobně to popisuje sv. Jan Zlatoústý:

,,Ze svého boku Kristus vytvořil Církev, jako vytvořil z Adamova boku Evu. Proto Adam, když hovoří o prvním člověku, říká: „Kost z mých kostí a tělo z mého těla.“ Tím nám naznačuje bok Páně. Vždyť jako  Bůh z boku Adama vytvořil ženu, tak nám dal krev a vodu ze svého boku a vytvořil Církev. Viděli jste, jakým způsobem se Kristus zasnoubí se svojí nevěstou? Viděli jste, jakým pokrmem nás všechny živí. Jako krmí žena toho, koho porodila, svým mlékem, tak i Kristus neustále živí svojí Krví ty, jimž dal život.“ Konec citace Na obraze zde tak máme Nového Adama a Novou Evu, Krista a jeho Matku.

Postavy Matky Boží a sv. Jana nám dále připomínají tzv. adopci u kříže. „Hle, Matko, tvůj syn. Hle synu, tvá Matka.“ Jan se stává adoptivním synem Matky Boží a ona je mu novou matkou. Podobně i my se pod křížem stáváme adoptivními syny Matky Boží, která nás bude vždy odkazovat k jedinému zdroji spásy, a to ke Kristu.

Matka Boží se tradičně na ikonách Ukřižování zobrazuje pod pravou paží Krista. „Po své pravici máš královnu, ozdobenou ofírským zlatem,“ zní v Davidově žalmu 44. Co se míní obrazem ofírského zlata? Plnost Ducha svatého, která v Matce Boží přebývala. Matka Boží byla a je opravdovou Schránou úmluvy. Když Izraelité nesli při svém putování Schránu úmluvy, byli si jisti Boží přítomností uprostřed svého lidu. Proto také obraz mozaiky Panny Marie je částečně překrýván svatostánkem. Matka Boží totiž jako první opravdový svatostánek nosila ve svém těle živého Krista.

Jistě jste si mnozí všimli lebky pod křížem. Ta nepřipomíná jenom název hory, na které byl Kristus popraven – Golgota, tj. v překladu Lebka. Tradičně byla Kalvárie chápaná jako místo, kde byl starý Adam pohřben. Apokryfní spis, který byl literárním podkladem pro klasickou ikonu ukřižování, popisuje: ­„Když Kristus zemřel, pukly skály a kapka Krve spadla až na lebku starého Adama, aby mu opět dala život.“ Evě jsou v této situaci vložena do úst slova: „Konečně jsem opravdu Éva (tj. matka živých). Doposud jsem totiž rodila své děti jen pro smrt, nyní budou mít podíl na životu věčném.“

Hovoříme-li o kříži, vzpomeňme na sen praotce Jakoba, tzv. Jakobův žebřík.  Podle vypravování Geneze musel Jakob uprchnout z domova před svým vlastním bratrem (Gen 28). Jednou měl sen: viděl, jak z nebe na zem sestupují andělé a od samého Boha slyší přislíbení zvláštní ochrany. Kříž je obrazem Jákobova žebře, po němž můžeme vystoupit vzhůru do nebeské slávy. Skrze Eucharistii máme neustálý přístup k obnovenému ráji. Skrze přijímání Kristova Těla a Krve máme možnost vystoupat až do Nebeského Jeruzaléma. Slavením proměnění chleba a vína na oltáři v Tělo a Krev Syna Božího je věřícím otevřen pohled na tajemství Nebeského Jeruzaléma. Země se pojí s nebem a skrze přijímání svátostí se otvírá život vezdejší životu věčnému.

V knize Zjevení sv. Jana autor vidí Nebeský Jeruzalém, zástupy vykoupených, uprostřed nich je trůn a na něm obětovaný Beránek. Beránek, v jehož Krvi si svatí doběla vyprali své šaty. Slavení Eucharistie nás už nyní přivádí do Boží přítomnosti, před Tvář Hospodinovu.

„Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu: kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář?“ (Žalm 42)

Co mají tedy společného horní obraz Nebeského Jeruzaléma a Krista ukřižovaného. Ve vizi Nebeského Jeruzaléma nebylo světla, ani slunce, které by svítilo ve dne: „To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek.“ (Zjevení Janovo) Beránek byl jediným zdrojem a dárcem světla. Něco podobného se popisuje Evangeliu sv. Matouše:„  V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin.“ Aby i zde na Golgotě, byl Kristus jediným zdrojem Světla a Života, podobně jako je tomu v Nebeském Jeruzalémě.

Závěrem mi dovolte ještě několik slov k návrhu vašeho liturgického vybavení, oltáři a ambonu, které s mozaikou tvoří jeden výtvarný celek.

Oltář čtvercového půdorysu je obrazem Krista a jeho spásy, která se rozlévá do všech čtyřech světových stran. Po bocích jsou znázorněny dvě ryby a pět chlebů na připomínku zázračného nasycení tisíců. Když budete odcházet z kostela hlavním vchodem, můžete si povšimnout, že kříž z oltáře jakoby vyrůstá. Zpřítomnění Kristovy oběti na kříži je tajemstvím Eucharistie, které slavíme zde na oltáři. Každé utrpení v Kristu je určeno k tomu, aby v Něm bylo také jednou oslaveno.

Ambon jako odvalený kámen u Božího hrobu, kde poprvé zazněla radostná zpráva (evangelium)

Ambon se svým zaobleným tvarem má odkazovat na odvalený kámen, na němž usedl anděl a odkud poprvé v historii zazněla radostná zpráva o vzkříšeném – Evangelium.Proto každý kněz či diákon, když vystoupí na ambon, aby přečetl evangelium, se stává poslem – andělem, radostné zprávy. V horní části ambonu je z tohoto důvodu umístěna malovaná destička s obrazem anděla, který ukazuje svoji levou rukou směrem k oltáři – k prázdnému hrobu. ,,Proč hledáte živého mezi mrtvými, není tu, byl vzkříšen“

[/read]

Mozaika sv. Kříže na fasádě fary ve Znojmě (2019)

Pro znojemskou farnost sv. Mikuláše jsme realizovali dvě mozaiky přímo na budově barokní fary. Pod mozaikou sv. Kříže je krásný výhled na Dyji a chrám sv. Mikuláše.

Pohled na mozaiku a chrám sv. Mikuláše

Interiér kaple sv. Anny v Nové vsi u N.M.n.M. (2018)

Ikonografie výzdoby kaple sv. Anny

Když Církev staví nový kostel nebo kapli, je to výjimečná událost. Kostely a kaple nemají však význam pouze zastřešit místo, kde se bude jednou slavit liturgie. Každá nová sakrální stavba je manifestací víry místní církevní obce a dané situace. Svatý Jan Zlatoústý, velký světec sjednocené Církve a obhájce obrazu v životě Církve, napsal: ,,Pojď, zavedu tě do chrámu a z jeho stěn pochopíš také moji víru.“ Tato slova napsal v období, kdy umění mělo své jisté místo také v liturgickém životě Církve. Podobně také v novostavbě kaple sv. Anny byla snaha včlenit uměleckou výzdobu tak, aby vyjadřovala to podstatné.

[read more]

Kristus dveřmi pro ovce

Nad hlavním vstupem do kaple je umístěna mozaika Vzkříšeného Krista. Ten v bílém rouchu ukazuje na své rány.  Osazení Krista nad hlavními dveřmi není náhodné, vychází z Písma, kde v Janově Evangeliu Pán hovoří o podobenství o ovcích a jejich ohradě.

Řekl jim tedy Ježíš znovu: „Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce.(Jan 10,7)

Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. (Jan 10,9)

Předmětem práce byl kompletní návrh interiéru (lavic, osvětlení, vitráží, zpovědnic, kamenných prvků, návrh a realiazce mozaikové výzdoby)

Oslavené rány

Kristus na této mozaice ukazuje na své rány. Vstup do Kristových oslavených ran, do jeho smrti a vzkříšení, je pozvánkou do života Církve skrze svátostný život.

 Svatý apoštol Pavel píše v listě Římanům: ,,My všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti. Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem.“ 

K otevřenému boku stojí za zmínku se vrátit opět ke sv. Jan Zlatoústý, který tento obraz dále rozvíjí:

,,Ze svého boku Kristus vytvořil Církev, jako vytvořil z Adamova boku Evu. Proto Adam, když hovoří o prvním člověku, říká: ,,Kost z mých kostí a tělo z mého těla.“ Tím nám naznačuje bok Páně. Vždyť jako kdysi vzal Bůh z boku a vytvořil ženu, tak nám dal krev a vodu ze svého boku a vytvořil Církev. Viděli jste, jakým způsobem se Kristus zasnoubí se svoji nevěstou? Viděli jste jakým pokrmem nás všechny živí.
Jako krmí žena toho, koho porodila svým mlékem, tak i Kristus neustále živí svoji Krví ty, jimž dal život.

Kristus své věrné živí svým Tělem a Krví, aby jim stále dával potravu k životu podobně, jako to dělá matka svému dítěti. Otázka přijímání svátostí je pro věřícího křesťana otázkou života a smrti.

,,Židé se mezi sebou přeli: „Jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?“ Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.“ (Jan 6, 52-53.

Výzdoba presbytáře

Srdcem kaple je presbytář. Zde se také nachází mozaika Nebeského Jeruzaléma, jak jej popisuje kniha Zjevení: ,,A potom jsem uviděl nové nebe – neboť první nebe a první země zmizely a už není moře. A uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, který sestupoval z nebe, od Boha; okrášlilo se jako mladá nevěsta ozdobená pro svého ženicha.“

Procesní Kříž – Krista Velekněze, autorský návrh, realizace návrhu kovář Josef Tulis

Slavením proměnění chleba a vína během liturgického slavení na oltáři v Tělo a Krev Syna Božího je otevřen věřícím pohled na tajemství Nebeského Jeruzaléma. Země se pojí s nebem a skrze přijímání svátostí se otvírá život vezdejší životu věčnému.

,,Anděl mě přenesl v duchu na velmi vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, který sestupoval z nebe od Boha, a s ním Boží sláva v něm .Září jako převzácný drahokam, jako křišťálově průzračný jaspis. ….Chrám jsem v něm vůbec neviděl, to proto, že jeho chrámem je Pán, Bůh vševládnoucí a také Beránek. Město se může obejít bez záře, neboť je ozářila Boží sláva a jeho lampou je Beránek … Potom mi ten anděl ukázal řeku Života, která byla jako křišťál, která vyvěrala od Beránkova trůnu.“(Zjevení 21)

Beránek je středem celého výjevu a zpod jeho trůnu vyvěrají prameny vod, které symbolicky stékají na oltář. Je zde symbolicky naznačeno spojení liturgie církve oslavené (nebeské) a církve putující (zde na zemi).

Motiv, použitý nad oltářem, tak jednoduše odkazuje k tomu, co se na oltáři během liturgie slaví a čemu mají věřící během liturgie účast.

V nice, kde se nachází svatostánek, tvoří mozaika zlaté pozadí. Je to vyjádřením toho, že skrze přijímání Eucharistie máme podíl na věčném životě, na ,,proudech řeky Života.“ Podobně zlatou mozaikou je také ovinut oltář a ambon. V liturgii přijímáme skrze naslouchání Boží Slovo a máme účast na Kristově oběti, smrti a vzkříšení. Bůh se k nám sklání, abychom my mohli být Ním vyzdviženi.

Sochy svatých

Završení výzdoby tvoří sochy z původní kaple (sv. Anny s Pannou Marií, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého). Na hlavní ose chrámu na svatostánku se nachází z výše zmíněných soch ta nejmenší, socha sv. Anny spolu s Pannou Marií. I přes svoji velikost je tento Mariánský motiv vhodným zakončením ikonografického výkladu k celé realizované výzdobě. Matka Boží je vyvolená, Milostiplná, v ní přebývá plnost Ducha svatého. Je živým obrazem člověka, v němž již byla dovršena jednota lidského a Božího života. Proto závěrem uveďme úryvek z Mariánského Akathistu, ranně křesťanské modlitby, kde se Církev k Matce Boží modlí těmito slovy:

,,Raduj se, žebři, po kterém k nám sám Bůh sestoupil!

Vesel se, moste, po kterém lidé ze země do nebe přechází!

Raduj se, neboť ty jsi ráj, který plodí bohatou úrodu.“

[/read]

Mozaika Panny Marie na fasádě fary ve Znojmě (2018)

Kaple sv. Anny v Lesním Hlubokém (2018)

Když Mojžíš o samotě pásl ovce na hoře Choreb všiml si hořícího keře. Hořel, ale nebyl stráven. Byl v údivu nad takovým znamením a slyšel hlas Boha, Boha živých.„Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.“

Na hoře Choreb, Bůh, řekl také své pravé jméno: Jahve, ,,Jsem, ten který jsem.”

[read more]

Když Jahve přicházel k hořícímu keři, zakryl si Mojžíš tvář, aby nezemřel při pohledu na Jahve. O více jak tisíc let později se Boží Syn narodí člověku, milostiplné Marii, Matce Boží. Matka Boží se tak stala opravdovým hořícím keřem. Stále Pannou a přesto Matkou.Víra je plná těžko vysvětlitelných tajemství, proto tam, kde slova vysvětlení nepřichází, přichází nám na pomoc obrazy, básně, umění. Takovou básní je i starokřesťanská mariánský modlitba akatist:

Buď pozdravena, ty sama vytváříš Božího Stvořitele; buď pozdravena, ty sama dáváš život Původci života.

Matka Boží je obrazem Církve. A jestliže Matka Boží rodí Božího Syna jako Panna, pak také Církev rodí své syny a dcery panensky, aniž by zanechala ránu. Když tedy Bůh se sjednocuje s člověkem, nezanechává žádnou ránu, ale dává plnost a jednotu.

Juda se v Janově evangeliu Ježíše zeptal „Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu?“ Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.” 

A jak k této jednotě dospět? Jak si nechat budovat ve svém srdci příbytek Boží? ,,Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.” přináší slova Krista evangelista Jan. Skrze přijímání Těla a Krve Páně se sytíme ze stromu, který přináší životadárné plody, sytíme se z Kristova oslaveného kříže. Proto také tento mozaikový kříž v závěru kaple. Kříž jako nový strom života ze ztraceného ráje, Kristus jako nový Adam, Maria jako nová Eva.Zde znázorněný benediktinský kříž má v sobě písmena, která znamenají :

C S S M L = Crux Sancta Sit Mihi Lux (Kříž svatý ať je mým světlem), N D S M D = Non Draco Sit Mihi Dux (drak, ať mi není vůdcem).

Závěrem mi dovolte poukázat na použité materiály. Mozaika je složena z především z mozaikářského skla, mramorů, travertinů, ale také ze zlata. Zlato dnes může působit jako jistý druh zbytečného přepychu. Zde stojí za zmínku slova Jana Damašského, který píše, že zlato, je nejlepší materiál pro vyjádření Boží svatosti.

Jan Damašský říká: ,,že totiž jediná modlitba, podobně jako jediná svíce, rozžíhá celé nebe.” Kéž tato mozaika stále září vašimi modlitbami a láskou k Tomu, který dává život.

[/read]

Mozaika v kapli Neposkvrněného Srdce Panny Marie v MČ Brno Ořešín (2018)

Mozaika Nebeského Jeruzaléma, světitel kaple biskup Pavel Konzbul

Dovolte mi v následujících okamžicích představit ikonografii nové výzdoby ořešínské kaple.

Hlavním motivem je zde Beránek. Snad by někoho mohlo napadnout, že je to kvůli sousedním Jehnicím, avšak nikoliv.

Je to výjev nebeského Jeruzaléma, jak jej popsal v knize zjevení svatý Jan.

Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. …

chrám jsem v něm nespatřil: Jeho chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek.

To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek. Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den, a noci tam už nebude.A ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova.

Uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka; každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy.”

Obraz Beránka čerpá z tradice starého zákona. Při odchodu Izraelitů ze zajetí v Egyptě, při slavení paschy, měli zabít jednoročního Beránka a jeho krví si pomazat veřeje svých domů. Anděl smrti poslaný od Hospodina v těch domech, které veřeje, neměly pomazané, vyhubil vše prvorozené.

Podobně i dnes je nám nabízena záchrana. Skrze přijímání Těla a Krve Páně mažeme veřeje našich srdcí.

Prameny živé vody vytékající zpod beránkova trůnu, jak na mozaice můžeme vidět, stékají až na oltář. Skrze Eucharistii máme podíl na živé vodě nebeského Jeruzaléma.

Závěrem mi dovolte citovat pravoslavného teologoa Florovského:

,,Církev nám nedává návod, nýbrž klíč. Nenabízí se nám plán Božího města, ale způsob, jak do něho vstoupit. Může se stát, že někteří věřící zabloudí, protože neměli plán, ale vidět to město mohou všichni, mohou je vidět na vlastní oči, přímo, je pro ně připraveno. Ostatně, když budeme pouze studovat plán, riskujeme, že zůstaneme stranou a nikdy nic nenajdeme.”

autorský komentář pronesený po obřadech

[/read]

Mozaika na průčelí kaple sv. Anny, Nová ves u N.M. (2018)

Mozaika Krista, ukazujícího na své rány

Mozaika na průčelí hřbitova v Krásensku, okres Blansko (2017)

Relikviář blahoslaveného Karla Habsburského a sarkofág biskupa Huyna
klášter sester Těšitelek, Rajhrad (2016)

Ostatky biskupa Pavla Huyna

Mozaika Panny Marie nad relikviářem Karla Habsburského

Červenou nití celého příběhu je Panna Marie. Milostiplná Matka, která je pravým trůnem Kristovým. Na jedné straně trůnem bolestným, na protější straně trůnem oslaveným.

[read more]

Po mé pravé ruce, u sarkofágu otce biskupa Huyna vidíme tragickou scénu, převedenou do prostorového sochařského řešení. Zde zvláště je možné vidět  zármutek nad zesnulým synem v rukou vlastní matky. Syn je zde znázorněn bez života, je velký pátek a obloha ze zcela zatáhla. Scéna samotná nám příliš naděje nedává. Je to setkání s tragikou smrti a hříchu.

Zvláště v raném křesťanství se dlouhou dobu snažili vyhnout zobrazení ukřižovaného Krista, Krista bez života. Takovéto výjevy pocházejí až z doby středověku, zhruba od 13.století. Pokud se Kristus na Kříži zobrazoval, pak například s otevřenýma očima a byl oblečený ve velekněžském rouchu, jak tomu bylo např. v Rabulově kodexu z 6. století. Byl to Kristus triumfující na dřevě kříže. Kříž se tak stává novým stromem života a Kristus je nový Adam.

Proto doplnění této tragické sochařské scény u sarkofágu biskupa Huyna nacházíme na protější straně u relikviáře blahoslaveného Karla Habsburského. Panna Marie je zde opět trůnem Kristovým. Na jejích nohou radostně skáče její Syn a objímá ji. Je to okamžik jakoby těsně před polibkem.  Jelikož Maria je obrazem církve, je zde zachycená také mystická svatba mezi ženichem a nevěstou.  Kristus, Syn Boží, jako ženich Církve.  A právě v této scéně je to Pán, který těší, dává naději, že síla Ducha svatého dává překonávat i ty největší těžkosti jako jsou hřích či smrt.

To, co se stalo v životě Mariině, jsme povoláni žít také my. Nechat se naplnit Duchem svatým a být trůnem Kristovým. To, že Maria je milostiplná, plná Ducha svatého se obrazem znázorňuje jednoduše, barvami. Matka Boží má spodní plášť modrý. Modrá jako symbol lidství. Přes sebe má přehozený plášť červený, obraz Ducha svatého. Tím se chce říci, že Marie je člověkem oděným do milosti Boží.

Bratři a sestry, dnes tu na každé straně ukládáme dva muže šlechtického původu. Zvláště při této eucharistické slavnosti bych chtěl zdůraznit, že i my jsme povoláni být šlechtici. Skutečnými šlechtici toho nejvznešenějšího rodu. Ptáte se, jak je to možné?

Skrze příjímání Těla a Krve Páně se stáváme těmi nejbližšími příbuznými a dědici oslaveného Pána. Skrze eucharistii jsme povolání stát se královským kněžstvem. Kéž nám k tomu pomáhá přímluva blahoslaveného Karla Habsburského a biskupa Pavla Huyna.

[/read]

Poznávat Boha skrze umění, dokument na radiu Proglas

Výsledek obrázku pro proglas radio
Pro poslech pořadu klikněte zde.

Výzdoba pravoslavného chrámu Cluj Napoca, Rumunsko, spolupráce s atelierem M.I. Rupnika

Pohled do lodě chrámu a presbytáře

Mozaika svaté Rodiny, MŠ Jabula, Moravské Budějovice (2016)

Mozaika Seslání Ducha svatého, farnost Klokočina, Nitra, spolupráce s atelierem M.I. Rupnika

Mozaika svatého Prokopa, Kozojedy u Rataje nad Sázavou

Rozhovor pro Jesuit.cz

Výzdoba chrámu sv. Jana Pavla II., Krakov, spolupráce s atelierem M.I. Rupnika

Mozaika svatých Petra a Pavla pro farní kostel, Lysice (2013)

Mozaika Panny Marie, Brno (2012)

Výzdoba chrámu Corpus Domini, Bologna, spolupráce s atelierem M.I. Rupnika

Kaple Nejsvětější Trojice, Kunice (2013)

Pohled na kapli

Výzdoba poutního chrámu, Chiampo, spolupráce s atelierem M.I. Rupnika

Výzdoba hřbitovní kaple, Kožichovice

Návrh kaple v krajině, Blanensko

Výzdoba průčelí chrámu, Přímětice – Znojmo (2009)


Přejít nahoru