Kristus Nejvyšší Velekněz

Přečtěte si o Kristu, Nejvyšším Veleknězi, který přináší věčnou naději. Objevte více o jeho roli a jaký má vliv na naše životy.

Kristus Nejvyšší Velekněz v Bibli

Svátek v Církvi má svůj původ v biblických textech Nového zákona. Apoštol Pavel v listu židům: „Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu“ (Žid 4, 14-16).

Historie svátku Krista nejvyššího a věčného kněze

Svátek byl zařazen do liturgického kalendáře v roce 1970 papežem Pavlem VI. O to, aby byl svátek zaveden se zasadil zejména arcibiskup Valencie José María García Lahiguera, zvaný Apoštol kněží. Byl to ten, který pomáhal bratřím kněžím během občanské války ve Španělsku. Svátek pro celou Církev do kalendáře povolil zanést Benedikt XVI. v roce 2012 s tím, že rozhodnutí ponechává na jednotlivých biskupských konferencích.

Co to je svátek Krista nejvyššího a věčného kněze

Svátkem si připomínáme, že Pán Ježíš je tím, který přináší oběť sám sebe, nejvýš dokonalou a věčnou. Jeho krev vylitá na kříži nás neustále obmývá z našich hříchů. Je to proud živé vody, který proudí z jeho probodeného boku.

Ikonografie Krista Ukřižovaného

V našich mozaikách jsme zpracovali Krista věčného kněze v několika realizacích.

kristus ukřižovaný, mozaika, lutršték, kaple, oltář, poutní kostel
Pan Ježíš jako Nejvyšší velekněz s dvanácti kameny na prsou

Největší realizací byla mozaika Krista na kříži pro kapli sester boromejek v římském Nepomuceno. Dále jsme zpracovali také jednu z bočních stěn oltáře na poutním místě Lutršték, kde je tento motiv zobrazen. Vycházeli jsme zde ze zobrazení Nejvyššího Velekněze v židovské synagoze. Na prsou má zobrazených 12 izraelských kmenů v podobě dvanácti kamenů, jak je popsáno v Písmu.

mozaika v římské papežské koleji Nepomuceno, mozaika Krista Nejvyššího Velekněze
Kristus nejvyšší kněz v kapli římského Nepomucena
Přejít nahoru