Posvěcení nového oltáře v Kučerově

Včera biskup Pavel Konzbul slavnostně posvětil oltář v Kučerově mazáním sv. křižmem a do oltáře byly uloženy ostatky svatého Kříže.

Liturgickou úpravu jsme připravovali od roku 2014 a je mj. unikátní svým ikonografickým konceptem.

Ikonografický motiv vychází z obrazu Eucharistie jako řeřavého uhlí, jak to popisuje prorok Izaiáš.

I řekl jsem: „Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím, a spatřil jsem na vlastní oči Krále, Hospodina zástupů.“ Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů. V ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře, dotkl se mých úst a řekl: „Hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen.“ Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: „Koho pošlu a kdo nám půjde?“ I řekl jsem: „Hle, zde jsem, pošli mne!“ Iz 6,5

Ikonografický koncept výzdoby všech stran oltáře

Přijímáme svaté uhlí, abychom účastí na božském ohni byli zapáleni a zbožštěni. Izaiáš toto uhlí viděl. Neboť toto uhlí není pouhé dřevo, nýbrž dřevo očištěné ohněm. Stejným způsobem není Chléb v přijímání pouhým chlebem, nýbrž je spojen s božstvím.

Svatý Jan Damašský

Dřevěnou konstrukci zhotovil truhlář David Šmatelka z Luboměře.

Mapa realizací

Přejít nahoru